Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Youuu s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, reg č. subjektu: 00055343 jako nástupce za předešlou společnost PARADEO s.r.o. .
2. Kupující souhlasí se zpracováním zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, pohlaví, firmu (je-li nákup realizován na firmu), IP adresa, dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu (dále jen jako „Osobní údaje").
3. Účelem zpracování osobních údajů Kupujícího Prodávajícím je realizace práv a povinností ze Smlouvy, a to včetně dodání zboží a platebního styku, a dále vedení Uživatelského účtu a marketingové potřeby Prodávajícího. Neudělení souhlasu v celém uvedeném rozsahu však není sám o sobě překážkou uzavření Smlouvy.
4. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány po dobu neurčitou, a to buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatickým způsobem.
5. Kupující bere na vědomí, že je povinen při registraci Uživatelského účtu i při Objednávce uvést své Osobní údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.
6. Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů Kupujícího třetí osobu jakožto zpracovatele. Prodávající se zavazuje neposkytnout bez svolení Kupujícího jeho Osobní údaje třetím osobám s výjimkou osoby zajišťující přepravu, platební styk a provoz internetového obchodu rajpradla.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo předat osobní informace svému nástupci, nebo novému provozovateli, který získá na tyto informace nárok na základě prodeje, části, nebo celé společnosti Provozovatele nebo jejího celého majetku tomuto nástupci. Tyto informace můžeme také převést v případě rozdělení, fúze nebo likvidace společnosti.
7. Kupující má právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své osobě. Prodávající má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se Kupující domnívá, že jsou jeho Osobní údaje zpracovávány chybně nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je Kupující oprávněn Prodávajícího nebo zpracovatele pověřeného ve smyslu čl. 6 požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajů. Kupující je dále oprávněn požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel závadný stav odstranil.
8. Souhlas se zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat.


Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9. Neprojeví-li Kupující při objednávce opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo závodem Prodávajícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Prodávajícího nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého obchodního sdělení.
10. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Poskytovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas. Souhlas je udělen na dobu 10 let.
11. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.
12. Poskytovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k vylepšení Webových stránek a personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti.

13. Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz.

Závěrečná ustanovení

Prodávající sděluje kupujícímu, že vznikne-li mezi kupujícím a prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je :
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Dále kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/ord/