Pravidla soutěže

Organizátorem soutěže na internetové adrese http://www.rajpradla.cz/sos-vesnicky je:

společnost PARADEO s.r.o.,
se sídlem: Brno - Zábrdovice, Vranovská 45/1, PSČ 614 00, Česká republika
IČ: 29289092
Spisová značka: C 71263 vedená u rejstříkového soudu v Brně
(dále jen „organizátor").

Soutěž probíhá do 15. 2.2014 - 16.4.2014

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zastavit, přerušit či odložit.

Pokud je přímo na stránkách konkrétních soutěží uvedeno doplnění pravidel, pak platí ono doplnění.
Svou účastí v soutěži potvrzujete, že s pravidly souhlasíte.
Registrací e-mailu na webech souhlasíte se zasíláním mailů ze soutěží, pokud je rozesíláme a komerčních sdělení z e-shopu www.rajpradla.cz a dalších partnerských domén, zapojených v konkrétní soutěži. Registrací e-mailu souhlasíte s předáním e-mailu Sdružení SOS dětských vesniček pro zasílání komerčních a jiných sděllení Sdružením SOS dětské vesničky.
Soutěžit mohou lidé s korespondenční adresou na území ČR, není li přímo v soutěži uvedeno jinak.
Redakce si vyhrazuje právo na změnu výhry.
Výhry není možné soudně vymáhat.
Pokud soutěžící do formulářů neodpoví správně nebo neuvedou úplnou e-mailovou adresu, nemohou být vylosováni.
V soutěžích není povoleno používat jedním uživatelem další IP adresy, další sítě pro získání nových IP adres za podvodným jednáním a programů pro nestandardní chování internetových prohlížečů.
Pokud budou výhry rozesílány sponzory soutěží, pak za jejich doručení nepřebírá pořadatel soutěže žádnou zodpovědnost. Pořadatel soutěže rovněž nepřebírá žádnou zodpovědnost za nedoručení výhry způsobené jinými okolnostmi (například nedoručením ze strany České pošty apod.).
Výhry jsou rozesílány do dvou měsíců od vyhlášení.
Výherce bude o své výhře upozorněn e-mailem nebo bude zveřejněn na stránkách soutěže nebo bude požádán moderátorem soutěže o zaslání korespondenční adresy pokud je tak uvedeno u soutěže. Pokud výherce neoznámí svou korespondenční adresu do 14 dnů od upozornění a na e-mail sos@rajpradla.cz, jeho výhra propadá pořadateli a bude použita pro novou soutěž.
Rovněž pokud výhru doručujeme pozemní poštou a výherce si svou výhru nepřevezme v datu určeném doručovací službou (Česká pošta, PPL apod.) a výhra se vrátí nedoručená zpět pořadateli, pak tato výhra propadá pořadateli ve prospěch dalších soutěží.

Hromadné odpovědi soutěžících či jakýchkoliv třetích stran nejsou možné. Takové odpovědi nebudou přijaty, případně může organizátor soutěže soutěžícího a všechny jeho odpovědi pro porušení tohoto zákazu zcela ze soutěže vyloučit. Získal-li tento výherce nárok na výhru/výhry, tento nárok zaniká a výhra/výhry se nepředá/nepředají.

Odpovědi na soutěžní otázky, které byly do soutěže zaslány jakýmkoliv podvodným či jiným nekalým způsobem, ať již např. naprogramovanými, či automatickými prostředky, budou diskvalifikovány. Případně může organizátor soutěže soutěžícího, pod jehož jménem byly tyto odpovědi do soutěže zaslány, a všechny jeho odpovědi pro porušení této povinnosti zcela ze soutěže vyloučit. Získal-li tento výherce nárok na výhru, tento nárok zaniká a výhra/výhry se nepředá/nepředají.

Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost ani za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování internetových zpráv a registraci účastníků, ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.

Účastníci soutěže souhlasí pro případ, že se stanou vítězi, s tím, že se zúčastní marketingových akcí pořadatele a jejich jména budou zveřejněna na webových stránkách blog.rajpradla.cz, rajpradla.cz a dalších partnerech, kteří věnovali do konkrétní soutěže ceny.

Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo výsledně posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Organizátor ani pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

 

Za výhry v soutěžích nelze požadovat finanční náhrady.

Při použití dárkového kupónu lze objednané zboží vyměnit v zákonné lhůtě. V případě vrácení zboží do 14 dnů bez udaní důvodu vzniká nárok na vrácení peněz pouze do případné výše doplatku, nikoli na částku uplatněnou dárkovým kupónem či jiným slevovým programem. Dárkové poukazy slouží pouze pro nákup zboží na www.rajpradla.cz v uvedené nebo vyšší hodnotě s doplatkem dle způsobu zvoleného v objednávce. Při nákupu za nižší částku nevzniká nárok na přeplatek z dárkového kupónu. Jednotlivé dárkové kupóny se nadají kombinovat (sčítat) pro jednu objednávku. Objednávky, ve kterých jsou uplatněny dárkové kupóny či jiné slevy nelze nijak slučovat. Dárkové poukazy od partnerů soutěže podléhají partnerským pravidlům dle jejich konkrétních podmínek na jejich e-shopu, poskytované službě v rámci jejich podnikání.

Vyjímku tvoří zakoupený dárkový poukaz na www.rajpradla.cz, který lze vrátit bez udaní důvodu v zakoné lhůtě 14 dnů a postup pro vrácení se řídí obchodními podmínkami.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Soutěžící registrací do soutěže souhlasí se zařazením osobních údajů soutěžícího v rozsahu registračního formuláře (dále jen „údaje") do databáze společnosti PARADEO s.r.o., adresa: Vranovská 45/1, Brno, Česká Republika a  Sdružení SOS dětských vesniček, adresa: U Prašného mostu 50, 119 01 Praha 1, Česká Republika a partnerům v soutěži, kteří věnovali ceny do soutěže, jakožto správce, a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele společnosti pro účely realizace soutěže a předání výher, jakož i pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat (v případě odvolání souhlasu před koncem realizace soutěže a odesláním výher bude takový účastník ze soutěže vyřazen), že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, právo požadovat vysvětlení v případě, že účastník pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, a to jejich opravou, doplněním či odstraněním, a právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7) v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy.

Tato soutěž není sponzorována, podporována nebo spravována, nebo spojována s Facebookem. Rozumějte tomu tak, že poskytujete informace PARADEO s.r.o. a ne Facebooku. Účastněním této soutěže souhlasíte s úplným vypuštěním jakýchkoliv požadavků na společnost Facebook.

V Brně dne 12. 2. 2014