Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky upravují účast v affiliate partnerském programu společnosti PARADEO s.r.o. - dále označované pouze jako PARADEO. Affiliate partnerský program umožňuje používání elektronických reklamních prostředků PARADEO, např. bannerů na online reklamním nosiči internetového partnera. Pro partnerský program PARADEO platí následující účastnické obchodní podmínky.

1. Omezení affiliate partnera

Partnerské webové stránky nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu, ani s podobným obsahem souviset, resp. ho používat:

 • názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz rajpradla, rajpradla.cz, PARADEO nebo RÁJ PRÁDLA
 • zakázáno je používat přesměrování/redirect a jakékoliv formy skrývání originálně vydaných affiliate odkazů (zkracování URL, javascript apod.) rajpradla.cz
 • obsah řešený tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou společnosti PARADEO nebo RÁJ PRÁDLA, rajpradla, rajpradla.cz
 • automatické a zavádějící spojení na cílové stránky PARADEO, rajpradla.cz
 • dialery, Adware a/nebo Spyware
 • cookie dropping, iFrames, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups; vytváření cookies je dovoleno pouze, když je použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek společnosti PARADEO
 • reklamní prostředek společnosti PARADEO je pro uživatele patrný
 • vytvoření cookies předchází dobrovolné a vědomé prokliknutí uživatele
 • webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování, resp. stránky, které jsou nedostupné
 • webové stránky, které jsou "ve výstavbě"
 • webové stránky, které porušují trestně právní předpisy a navíc šíření pornografie, šíření propagačních prostředků protiústavních organizací, veřejné vyzývání k páchání trestných činů, pohrůžky trestnými činy, štvaní lidu, navádění k trestným činům a líčení násilností. Obsah, který porušuje dobré mravy a platné zákony nebo práva třetích stran nebo obsah, který na takovéto stránky odkazuje
 • V rámci reklamních systémů můžete propagovat pouze svoji webovou prezentaci, nikoliv web RAJPRADLA.CZ. Je zakázáno propagovat pomocí placených reklam (PPC apod.) doménu rajpradla.cz a podstránky domény rajpradla.cz.
 • Využívat značky/brandu a výrazů rajpradla, rajpradla.cz, PARADEO v reklamních systémech (ADWORDS, SKLIK, RTB a dalším podobným).
 • Využívat značky a výrazů rajpradla, rajpradla.cz v iternetových textech. V originálních obrázkových bannerech je povoleno texty využívat.

2. Provize

 • Provizi je nutné zdanit dle platného znění zákona o dani z příjmů.
 • Provize složku DPH obsahuje, tudíž si 21% DPH nenení třeba připočítat k vyplácené částce na faktuře.
 • Na výplatu provize máte nárok, pokud její výše za daný měsíc dosáhne alespoň 500 Kč. Provize bude pak vyplacena na základě Vámi vystavené faktury. Splatnost faktury prosím vystavujte s rozdílem 14 dní ke dni doručeného reportu o schválených provizích.
 • Aby vznikl nárok na provizi, je nutné nejen, aby zákazník zboží objednal, ale rovněž odebral, zaplatil a v zákonné lhůtě 14 dní zboží nevrátil. Jakmile toto proběhne, bude provize automaticky schválena. Někdy se může stát, že pro zákazníky realizujeme kampaň, ve které dobu vrácení zboží prodloužíme. V tomto případě se také schválení provizí prodlužuje o prodlouženou dobu vrácení. Je tedy možné, že zákazník zboží objedná např. 15. června, ale nárok na provizi vznikne až na začátku července, tj. provize bude účtována až v červenci.

3. Reklamní prostředky a online reklamní nosiče

 • Veškeré reklamní prostředky používané v rámci affiliate a partnerského programu jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci partnerského programu. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou přípustné po individuální domluvě, jinak jsou nepřípustné.
 • Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení partnera z partnerského programu a propadnutí provizí ve prospěch partnerského programu. Provozovatel partnerského programu si vyhrazuje přesměrování právních nároků, které vzniknou ze zmanipulovaných reklamních prostředků (např. chybné prodejní ceny), na webové stránky partnera.
 • Jakékoli použití překračující rámec affiliate a partnerského programu, především komerční šíření nebo rozmnožování, je zakázáno, resp. vyžaduje předcházející písemný souhlas provozovatele partnerského programu. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na CD-ROM, DVD atd. V ostatních bodech platí právní limity, které vyplývají z autorského práva, práva na ochranu dat a ostatních aplikovatelných zákonných předpisů.
 • Propagace kampaně e-mailem na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje souhlas příjemce (spam), je nepřípustná a nesmí být prováděna. Bez újmy nároků na zanechání takového způsobu reklamy a bez újmy ostatních nároků přísluší Vaší společnosti za každé porušení tohoto druhu smluvní pokuta ve výši, kterou je třeba stanovit v individuálních případech podle spravedlivého uvážení. Rozesílání spamu povede k nevratnému vyloučení partnera z partnerského programu a propadnutí provizí ve prospěch partnerského programu.

3. Ostatní ujednání

Smlouva mezi Poskytovatelem a partnerem je uzavřena na dobu neurčitou a lze ji ukončit:
a) dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem v elektronické podobě,
b) výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné či elektronické formě a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena,
c) odstoupením Poskytovatele nebo Partnera. Partner je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže je Poskytovatel v prodlení s výplatou Odměny o více než 60 dnů následujících po dni splatnosti. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to v případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného (nejméně 2x) porušení povinností Partnera, vyplývajících z obchodních podmínek, smlouvy či jakéhokoliv zneužití technického servisu Poskytovatele. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné či elektronické formě a doručeno druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. Smlouva zaniká následující den po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od dohody ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na jakoukoliv Odměnu.

Partner je povinen neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne zániku Smlouvy odstranit veškerou reklamu na všech internetových stránkách, která na ně byla umístěna v souvislosti se smlouvou.

Tato smlouva a obchodní podmínky affiliate programu je platná a účinná okamžikem potvrzení ze strany Partnera, které učiní přihlášením do Affiliate Programu Rajpradla.cz.

4. Změny těchto obchodních podmínek

Provozovatel partnerského programu si vyhrazuje právo tyto doplňující účastnické podmínky kdykoli a bez uvedení důvodu změnit.
Pokud bude nějaké ustanovení účastnických podmínek neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Neúčinné ustanovení se považuje za nahrazené takovým ustanovením, které se právně účinným způsobem ekonomicky nejvíce přibližuje neúčinnému ustanovení. Totéž platí pro případné mezery v ustanoveních.
Při porušení těchto podmínek ze strany přihlášených partnerů ztrácejí tito nárok na provizi. V těchto případech si vyhrazujeme okamžité vyloučení z affiliate programu firmy PARADEO a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany společnosti PARADEO.

Provozovatel partnerského programu si vyhrazuje právo zpětně odečíst provize, které byly připočítány affiliate partnerovi omylem provozovatele, nebo mezerou v ustanovení, vyšší mocí, či partnerským podvodným počínáním. Odečíst takové provize je možno provozovatelem partnerovi z céleho období spolupráce.

Společnost PARADEO s.r.o. neručí za to, že software používaný těmito stránkami a data, on line aplikace a jakékoli další služby poskytované prostřednictvím těchto stránek neobsahují chyby nebo že jejich používání nebude přerušeno.

Protože zákony některých zemí neumožňují omezit odpovědnost majitele za následné nebo náhodné škody, výše uvedené omezení pro Vás nemusí platit. Společnost PARADEO s.r.o. neručí ani za přesnost nebo úplnost uváděných informací a odkazů, které byly poskytnuty třetími stranami.

Uživatelé stránek jsou sami zodpovědní za dodržování platných zákonů jednotlivých zemí. Jakékoli použití internetových stránek nerespektující zde uvedené podmínky nebo jejich částí jde na vlastní riziko uživatele a pokud je jakákoli část z těchto podmínek neplatná nebo nevymahatelná podle zákonů platných v příslušné zemi, bude neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení nahrazeno platným a právně vymahatelným ustanovením, které svým obsahem v maximální možné míře odpovídá původnímu znění, a zbytek podmínek zůstane nezměněn.

Jsme Vám kdykoli ochotně k dispozici pro Vaše dotazy na adrese partner@rajpradla.cz